COVID-19 تحصیل میلیون ها دانش آموز در سراسر جهان را مختل می کندCOVID-19 آموزش میلیون ها دانش آموز در سراسر جهان را مختل می کند

صدها میلیون دانش آموز در سراسر جهان به دلیل COVID-19 از تحصیل خارج شده اند و سازمان ملل هشدار می دهد که COVID نابرابری های آموزشی را که حتی قبل از همه گیری همه گیر وجود دارد ، تشدید می کند.

دیدگاهتان را بنویسید